تصوير حامد كرزی گرفته شده توسط فوتو جورنالست: هجران فروغ