در باره ما

روز ، باز تاب دهنده راستين رويدادها


واقعيت ها و رويدادهای افغانستان را در روز بخوانيد، آژانس خبر رسانی روز ستاره ديگريست كه در آسمان رسانه ها افغانستان به درخشيدن آغاز كرده است.


اين آژانس با در نظرداشت باور های عقيدتی و فرهنگی مردم سرزمين ما تلاش خواهد كرد تا رويدادهای سياسی , نظامی , فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی افغانستان را به گونه راستين و به زود ترين وقت بدسترس خواننده گان قرار دهد.

شما میتوانید خبر ها , گزارش ها و تحليل های سياسی را از صفحه انترنتی آژانس خبرى روز بدست آريد.

 
Please enter the valid user-name and password.Advertisements

add1
add2
add3