روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

ارزش دالر بالا رفت

با آنکه طی ماه های اخیر ارزش پول افغانی دربرابر دالر امریکایی بDolar_1گونه تدریجی بالا رفته بود، اما در دو روز اخیر قیمت افغانی دربرابر دالر به یکباره گی و غیرمترقبه تقلیل یافته است. 

به باورکار شناسان امور اقتصادی، تقلیل پول افغانی به شكل غیر منتظره، نشان میدهد که دست های درپشت پرده کارمیکنند تا از این نوسانات، سود بیشتر بدست بیاورند .

محمد داوود سلطان زوی عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه میگوید که این نوع نوسانات غیر عادی بوده وکنترول آن به عهده بانک مرکزی افغانستان است.

وی به آژانس خبری روز گفت که نوسان دالر درمارکیت های بین المللی تدریجی و قابل کنترول میباشد، درحالیکه نوسان فعلی ازحد اصلی فراتر رفته وقابل توجیه نیست .

به باوراین عضوولسی جرگه ، نوسانات کنونی ضربات شدیدی را برای مستهلکین ، تجار و مردم وارد می سازد.

وی با بیان اینکه تمام مواد ارتزاقی ،انرژی ومواد اولیه ازنرخ دالر متاًثر می شود، گفت : (( نوسانات نشان میدهد که بازی های پشت پرده ای دربازار اسعار افغانستان وجود دارد که میخواهند بازار را درانحصارخود بیاورند. ))

سلطان زوی خاطرنشان ساخت امکان دارد که درپشت پرده تجار وحتی بانک ها بخاطر بدست آوردن مفاد بیشتر،دست به همچون کارها بزنند.

این در حالی است که چندی قبل، سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل، فراء رسیدن فصل جمع آوری کوکنار و مواد مخدر وموجودیت تجارتهای غیرقانونی را از جمله عوامل اصلی کاهش بهای دالر دربرابرافغانی خوانده و به آژانس خبری روز گفته بود که به همین علت عرضه و مقدار دالر دربازارکابل افزایش یافته است.

به گفتۀ وی، ازسوی دیگر بانک مرکزی درزمان معین حتی دربعضی ازموارد به شکل هفته وار میلیون ها دالر را وارد بازار نموده وافغانی را از بازارخریداری می نمود.

اما عزیزاحمد نادم رییس کمیسیون اقتصادی پارلمان، عامل اصلی کاهش دالردربرابرپول افغانی را افزایش دالردربازارهای تجارتی کشورخوانده،بر خلاف ادعای برخی از کارشناسان، نقش مواد مخدردرافزایش بهای پول افغانی دربرابر دالررا ناچیز وبی اساس خواند.

اما برخی صرافان علت اصلی بلند رفتن ارزش دالر درمقابل پول افغانی را امضاى قرار داد بین کابل بانک و وزارت حج واوقاف عنوان کرده میگویند که زایران بیت الله شریف ارزش پول افغانی را بالا برده اند.

حکمت الله یکتن ازصرافان سرای شهزاده کابل به آژانس خبری روز گفت که علت اصلی بلند رفتن ارزش دالر درمقابل پول افغانی بر بنیاد قرار داد میان کابل بانک ووزارت حج واوقاف میباشد.

وی تصریح کرد، قراردادی که میان وزارت حج واوقاف وکابل بانک صورت گرفته هر زایری که به بیت الله شریف می رود باید 2825 دالر تحویل کابل بانک نماید.

این صراف خاطرنشان ساخت به مجردی که کابل بانک اعلام نمود که هرحاجی باید مبلغ تعیین شده را به آن بانک تحویل وآویز آنرا باخود داشته باشد تا شامل قره کشی وزارت حج واوقاف شود؛ متقاضیان دالر بازار را خریداری و ظرف یک روز بیش از 200 افغانی در یکصد دالر افزایش یافت .

اما شماری ازتجار ملی ، افزایش وکاهش ارزش دالر را به یک سلسله قیوداتی از جانب مسوولان پاکستان در واردات مواد خوراکی عنوان میکنند .

این درحالی است که تا سه روز پیش یک دالر دربدل 44.70 افغانی تبادله میگردید ، دوروز قبل به 47 افغانی تزیید یافته ، دیروز به 46 افغانی و امروز یک دالر45 افغانی و 50 پول در بازار تبادله میشد.

ازسوی دیگربا توجه به گفته های کارشناسان اقتصادی که با بلند رفتن ارزش پول ملی یک کشور، بایست بهای اموال وارداتی نیزکاهش یابد،اما برعکس با بلند رفتن بهای پول افغانی در برابراسعارخارجی، بازهم دیده می شود که نرخ مواد اولیه ازجمله آرد، روغن وبرنج دربازارهای کشور روبه افزایش بوده ونگرانی های زیادی را ازاین بابت متوجه شهروندان نموده است.

آژانس خبری روز
عبدالبصیر"تقوا"
کابل-5 اسد

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c