روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

کوکنار یکی از عوامل کم ارزش شدن دالر است

برخی آگاهان اقتصادی، فصKoknar_Opuim_Poppy_Cross_6ل جمع آموری کوکنار رایکی از عوامل پایین آمدن دالر در بازارهای کابل میدانند.

به باورآنان،چون معاملات مواد مخدر به دالر صورت میگیرد، این کار ارزش دالر را پایین می آورد.
ازنظراین کارشناسان، مواد مخدرمی تواند درکاهش بهای دالرامریکایی دربرابرپول افغانی نقش اساسی داشته باشد.

سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل به آژانس خبری روز گفت که فراء رسیدن فصل جمع آموری کوکنار ومواد مخدر یک عامل اصلی کاهش بهای دالردربرابرافغانی می باشد.

 

وی تصریح کرد : (( ازاینکه مواد مخدر به دالرخرید وفروش می شود وازسوی دیگرفصل جمع آوری کوکنار درافغانستان نیزفراء رسیده، این مسئله باعث می شود تا بهای دالر در برابرافغانی کاهش چشمگیری پیدا کند. ))

 

این درحالی است که یک دالرامریکایی هم اکنون در شهر کابل در بدل 45 افغانی تبادله میشود، حالانکه تا اوایل سال جاری، بیش از 50 افغانی بود.
سیحون میگویدکه موجودیت تجارتهای غیرقانونی نیزازعواملی اندکه بهای دالررا دربرابراسعار دیگر کاهش می بخشد.

وی می افزاید که عرضه و مقدار دالر دربازارکابل افزایش یافته وازسوی دیگر بانک مرکزی درزمان معین حتی دربعضی ازموارد به شکل هفته وار میلیون ها دالر را وارد بازار نموده وافغانی را از بازارخریداری می نماید.

این استاد پوهنتون اضافه میکند، این امر از یکطرف باعث می شود تا بهای پول افغانی به شکل مصنوعی ارزش خود را در برابر دالرامریکایی حفظ نماید وازجانب دیگر بهای دالردربرابرافغانی ارزش خود را ازدست داده ،کاهش یابد.

به گفتۀ وي، ازمنظراقتصاد ی بایست کشورهای وارداتی پول که ارزش آن قوی باشد و کشورهای صادرکننده كه ارزش پول ملی شان ضعیف باشد، خوبترمی توانند درواردات وصادرات منافع زیادی را به دست آورند.


سیحون با بیان این مطلب که با توجه به اینکه بهای دالرامریکایی وکلدارهندی دربرابرپول افغانی کاهش یافته، گفت: (( متاسفانه دیده می شود که بازهم مردم کشور ما شاهد بلند بودن بهای کالای تجارتی هستند. ))

به نظراین کارشناس اقتصادی، افزایش بهای تیل وگندم به سطح بین المللی ، بالابودن کرایه انتقال اموالی که به افغانستان وارد می گردند وازسوی دیگرموجودیت فرهنگ انحصارطلبی ازعوامل مهمی اند که دست به دست هم داده وباعث بروزاین همه معضله های اقتصادی درکشورگردیده اند.

اما عزیزاحمد نادم رییس کمیسیون اقتصادی پارلمان ، عامل اصلی کاهش دالردربرابر افغانی را افزایش دالردربازارهای تجارتی کشورخوانده،میگوید که نقش مواد مخدردرافزایش بهای پول افغانی دربرابر دالر ناچیزوبی اساس است.

وی افزود: (( ازنظرمن تاثیرگذاری مواد مخدر بر کاهش دالردربرابراسعارافغانی ناچیزبوده وبه باورمن این مسئله بیشترتبلیغات بیرونی ها به منظورصدمه وارد کردن به بهای پول افغانی می باشد. ))

بر اساس سروی سازمان ملل متحد افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شمرده میشود.
رییس جمهور حامد کرزی در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل" سرطان سال جاری" گفت که نفع مواد مخدر به قاچاقبران و پول آن به جیب خارج میریزد و بدرد افغانستان نمی خورد .

وی علاوه کرد که 3 در صد عاید مواد مخدر به افغانستان و 97 درصد آن که به میلیارد ها دالر میرسد، عاید دیگران میشود.

رییس کمیسیون اقتصادی پارلمان میگوید که 96 میلیارد دالرپول افغانی دربازارکشور درحال سرازیرشدن بوده که این مبلغ دربرابرمیلیارد ها دالرامریکایی به مراتب کم می باشد.
به گفتۀ نادم ، کمتربودن پول افغانی دربرابرمیلیارد ها دالرسرازیرشده درکشورباعث گردیده تا بهای آن دربرابرافغانی فروکش پیدا کند.

وی با بیان این مطلب که کمیسیون اقتصادی پارلمان، اجازه چاپ50 میلیارد افغانی را به بانک مرکزی داده، گفت : (( با چاپ این پول وعرضه آن به بازار ازیکطرف دربهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی کشورتاثیرگذاری خوب خواهد داشت وازسوی دیگرمی تواند بهای پول افغانی را در برابراسعارخارجی بلند ببرد. ))

رییس کمیسیون اقتصادی پارلمان ازبانک مرکزی خواست تا پس ازچاپ 50 میلیارد افغانی ، پول متذکره را نظربه نیازبازار وارد مارکیت های تجاری نماید.
نادم تصریح کرد: (( اگراین پول به شکل کلی وارد بازارمی گردد درواقعیت امر،باعث انفلاسیون پولی گردیده وبه بحران اقتصادی می افزاید.))

این عضوپارلمان اضافه می کند ، عامل اصلی این امراین است که پول افغانی دربازارکمتربوده وتقاضاء برای مصرف آن به مراتب زیاد می باشد.

به گفتۀ نادم ، این امرازعوامل جدی است که بهای پول افغانی را دربرابراسعارخارجی افزایش داده است.

ازسوی دیگربا توجه به این که کارشناسان اقتصادی می گویند که با بلند رفتن ارزش پول ملی یک کشور بایست بهای اموال وارداتی نیزکاهش یابد،اما برعکس با بلند رفتن بهای پول افغانی در برابراسعارخارجی، بازهم دیده می شود که نرخ مواد اولیه ازجمله آرد، روغن وبرنج دربازارهای کشورروبه افزایش بوده ونگرانی های زیادی را ازاین بابت متوجه شهروندان نموده است.
آژآنس خبری روز
شفیق الله سالنگـی
کابل – 22 سرطان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c