روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آغازکمپاین مجادله علیه ملخ دربغلان

مقامات محلی درولایت بغلان در حالی ازGrasshopperآغازکمپاین مجادله علیه ملخ در این ولایت خبرمیدهند که شماری از زارعان از هجوم ملخ در کشتزار های شان شکایت دارند.

حاجی حمید الله ؛ کشاورز باشنده دشت خواجه الوان ولایت بغلان با ابراز خرسندی از آغاز کمپاین مجادله علیه ملخ در این ولایت اذعان میدارد که معمولا ٌ در آغازفصل بهاری هجوم ملخ به کشتزارها صورت میگیرد.

این مرد زراعت پیشه میگوید احیانا ٌ همزمان با فصل بهار که هجوم ملخ ها را در پی دارد اراضی زراعتی دوا پاشی نشود ؛ خسارات هنگفتی را به زارعان وارد میسازد.

او که به گفته خودش عمر درازی را در مزرعه گذرانده است عنوان داشت که ملخ ها معمولا ٌدر همین فصل سال درزمین های زراعتی که خاک نرم دارند ، نفوذ کرده و ریشه نباتات را ازبین میبرند.

وی افزود،وقتی ملخ وارد خاک می شود درکنارریشه گیاه لانه کرده وبعد ازیک تا یک ونیم هفته تکثرنموده وهزاران ملخ به فضا پراگنده میشود.

او؛ هنوز هم نگرانی دارد که احتمالا ٌ ملخ ها در کشتزار ها نفوذ کرده باشند.

حاجی حمیدالله تاکید میدارد ؛ در صورتیکه ریاست زراعت پیش از هجوم ملخ ها به کشتزار های مردم دست بکار نشود امسال نیز زارعان خسارات مالی را متحمل خواهند شد.

به گفته وی در سال پار ؛ صد ها جریب اراضی زراعتی در این ولایت به نسبت هجوم ملخ ها ازحاصلدهی باز ماند و خساراتی را به زمینداران وارد آورد.

اما انجنیرعبدالنبی رئوفی رییس زراعت ولایت بغلان میگوید که کمپاین مجادله علیه ملخ ؛ درولسوالی های بغلان مرکزی ، دهنه غوری وساحه دنده غوری آغازشده است.

رئوفی خاطرنشان ساخت،درتمامی این ساحات که کشتزارها وساحات غیرزراعتی را دربر میگیرد دوا پاشی خواهد شد.

درهمین حال ؛ امیرگل حسین خیل ولسوال بغلان مرکزی به آژانس خبری روز گفت،این کمپاین درقرای قیصرخیل ،کوکچنار،بایسقال ،لایقه ،عظیم سور،چهارشنبه تیپه وکوه های قره باتورازروزگذشته آغازشده است.

وی گفت، امسال پیش ازآنکه دهاقین متضررگردند این کمپاین آغازشده است.

رییس زراعت ولایت بغلان میگوید ،دراین کمپاین ؛ 6 گروپ 15 نفری ازسوی وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری به این ولایت فرستاده شده است.

وی علاوه کرد ، در کنار شش گروپ اعزامی وزارت زراعت ؛ به تعداد11 تن از کارکنان ریاست زراعت آنولایت نیز در این کمپاین سهیم هستند.

وی تصریح کرد ؛ کشتزار های وسیع و بزرگ بوسیله یک دستگاه ماشین بزرگ دوا پاشی گردیده وسایر اراضی زراعتی و (غیر زراعتی که امکان نفوذ ملخ در آن ساحات متصور باشد) توسط کارکنان آموزش دیده زراعتی با دستگاه های دستی دوا پاشی میگردد.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان- 15 حمل

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c