روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان امور:دولت افغانستان درکنفرانس شیکاگو باید خواستهای واقعی مردم را بازگو کند.

تا هنوز كه كمتر از يكماه پراي تدوير كنفرJanan_mosazai_2انس شيكا ګو با قيمانده آګاهان امور ميګويند كه دولت افغا نستان بايد  از این کنفرانس استفاده اعظمی نماید .

اینها ابراز نگرانی می نمایند که این کنفرانس نیزمانند کنفرانسهای قبلی در صدور فیصله نامه ها محدود نماند .  

 

فضل الرحمان اوریا آگاه  مسایل سیاسی میگوید که  دولت نمیتواند خواست های مردم را در مجامع بین المللی بطور درست وکامل بیان  دارد از این جهت بیم آن میرود که نتواند خواستهای مردم را دراین کنفرانس مطرح کند.

 

وی میگوید که  کنفرانس شیکاگو روی مسایل امنیتی می چرخد ودولت افغانستان  باید خواست های مردم را به شکل واقعی بینانه ارایه نماید وتعهداتی ازجامعه جهانی نیز اخذ بدارد.

وی می افزاید که صدها کنفرانس دررابطه به مسایل افغانستان تدویر یافته ولی نتایجی مثبتی درقبال نداشته است.

به گفته اقای اوریا آنچه را کشورها میگویند صد درصد عملی نمی نمایند وبیشتر فیصله های  آن شکل نمادین میداشته میباشد .

به گفته او در چندین کنفرانس روی مسایل امنیتی ومبارزه با تروریزم  بحث شده  ولی هنوز هم  مشکلات زیادی درامورامنیتی وجود دارد.

درهمین حال وحید مژده آگاه  دیگر  سیاسی می گوید که کنفرانس شیکاگو در زمینه تعین سرنوشت افغانستان  نقش بسزایی دارد .

به گفته اقای مژده دولت جونکه برای بهبود زنده گی مردم طوری که توقع میرفت کاری را ازپیش نبرده است بنابراین نمیتواند قناعت جامعه جهانی رافراهم کند تا نقش مثبتی را درعرصه امنیت درافغانستان بازی کنند .

وی میگوید که دولت تاهنوز ازهیچ کنفرانسی نتیجه مثبتی نگرفته وصرف وقت خود را دران به هدر داده است . 

به گفته آقای مژده کنفرانس شیکاگو بردومحور میچرخد یکی اینکه خارجی ها چگونه نیروهایشان را ازافغانستان بیرون کنند ودوم اینکه بعد ازخروج نیروهایشان چگونه  خواست های مردم ا فغانستان را بر آورده سازند  .

وی می افزاید که حکومت افغانستان  باید درکنفرانس شیکاگو مشخص سازد که جامعه جهانی چه  میخواهد وکدام خواستهای مردم به گوش جامعه جهانی رسانیده شود.

ازسوی دیگر جانان موسی زی سخنگوی وزارت امورخارجه میگوید که کنفرانس شیکاگوکنفرانس نه بلکه یک نشست بین سران ناتو بوده که افغانستان منحیث یک کشور دوست درآن اشتراک خواهد داشت.

وی افزود که دراین نشست موضوع تمویل درازمدت نیروهای افغان، ایجاد زیربناها وروند تدارکات تجهیزات نیروهای افغان مطرح میشود

وی افزود که دراین نشست اعلامیه یی مبنی بر همکاری های درازمدت ناتو باافغانستان نیز میان سران ناتو وافغانستان به امضاء خواهد رسید.

آژانس خبری روز

رحیم ملکزی – 10ثور 1301

ادیت: خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c