روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان امور: براي ثبات پايدار در كشور، بايد منابع تمويل طالبان نابود شوند

شماري از آگاهان امور بر اين باور هستند تا زماني كه منابع تمويل گTaliban_16روه طالبان از ميان برداشته نشده است، گفتگو هاي صلح با آنها نتيجۀ در پي ندارد.

آنها منابع تمويل گروه طالبان را در دو بخش تقسيم مي كنند منابع داخلي و منابع خارجي.

كشت، توليد، قاچاق مواد مخدر و فساد اداري در دستگاه حكومت از منابع تمويل داخلي گروه طالبان است.

 

جاويد حسن زاده، آگاه امور سياسي و استاد در يكي از موسسات تحصيلات عالي خصوصي در مزار شريف بر اين باور است كه كشت، توليد و قاچاق مواد از يكسو و فساد اداري از سوي ديگر از اصلي ترين منابع تمويل گروه طالبان مي باشد.

 

او به آژانس خبري روز گفت درآمدهاي برخاسته از كشت و  قاچاق مواد مخدر به جيب طالبان مي ريزد كه آنان مي توانند از اين پول ماشين جنگي شان را بيش از پيش تقويت و توانمند بسازند.

موصوف خاطر نشان ساخت در مناطق تحت نفوذ گروه طالبان، موجوديت كشتزارهاي وسيع خشخاش مشاهده مي شود كه اين امر بيانگر آن است كه طالبان از  اين رهگذر حمايت مي شوند.

موجوديت كشتزارهاي كوكنار در مناطق تحت نفوذ طالبان، يكي از عوامل اصلي ادامه جنگ و بدبختي در كشور به شمار مي رود.

افغانستان در زمان حاكميت طالبان در عرصه زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر نيز رشد چشمگير يافته بود چنانچه بيشتر از نود در صد توليد مواد مخدر در جهان مربوط به افغانستان بود.

بعد از فروپاشي نظام طالبان در كشور، اما كشت مواد مخدر به گونۀ كامل نابود نگرديد و با  وجود ايجاد نهادهاي وسيع با امكانات مالي از سوي دولت، باز هم جلو رشد و گسترش كسب و كار مواد مخدر در كشور گرفته نشد.

حسن زاده، تاكيد مي ورزد كه براي تامين امنيت و حاضر شدن صادقانۀ گروه طالبان به صلح، نياز است تا جلو منابع تمويل آنان كه عبارت از كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر باشد، گرفته شود.

به باور وی، نابودي منابع تمويل داخلي گروه طالبان امكان پذير نيست مگر از دو رهگذر، يكي نابودي كشت كامل مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان و ديگري رشد زراعت و كمك دهاقين.

او با اشاره به اينكه در حكومت و نيز دستگاه عدلي و قضائي كشور فساد به گونۀ گسترده وجود دارد، گفت اگر با اين فساد مبارزه جدي صورت نگيرد، باز منابع تمويل گروه طالبان از ميان برداشته نخواهد شد.

تنها مواد مخدر و فساد اداري موجب حمايت گروه طالبان در كشور نيست، بل منابع خارجي نيز سبب تمويل گروه طالبان در كشور است.

حمايت كشور پاكستان از طالبان، كمك غير مستقيم جامعه جهاني به گروه طالبان يكي ديگر از روش هاي تمويل هزينه جنگي طالبان دانسته شده است.

نورالله سعادتي، از آگاهان امور سياسي در بلخ مي گويد تا زماني كه پايگاه هاي طالبان از زير زميني هاي استخبارات پاكستان بيرون آورده نشده و كمك پاكستان به طالبان قطع نشود، طالبان هر گز توانائي جنگي شان را از دست نمي دهد.

موصوف پاكستان را بزرگترين منبع تمويل گروه طالبان دانسته، مي گويد جامعه جهاني اگر مي خواهد صادقانه در برابر تروريزم و دهشت افگني مبارزه كند، بايد پاكستان را تحت فشار قرار دهد تا از طالبان حمايت نكند.

اما او در گفتگو با آژانس خبري روز اظهار داشت كه جامعه جهاني نه تنها كه پاكستان را تحت فشار قرار نداده تا حمايت شان را از طالبان قطع كند بل خود شان نيز به گونۀ طالبان را تمويل مي كنند.

او گفت گزارشها مي رساند كه انگلستان به خاطر اينكه طالبان بر عساكر آنان حمله نكنند به آنها پول مي پردازند كه اين خود حمايت از طالبان است.

پيش از اين نيز گروه بين المللي بحران گزارشي را به نشر رسانده بود كه بر مبناي آن، ده در صد كمك هاي جامعه جهاني كه براي افغانستان صورت گرفته، به جيب مقام هاي دولت و طالبان رفته است.

كارشناسان امور مي گويند كه ده در صد كمك هاي جامعه جهاني پول كمي نيست و اگر اين رقم با محاسبات دقيق رياضي سنجيده شود آنگاه فاجعۀ بحران افغانستان را نشان مي دهد.

استاد نورالله، با استناد به گزارش گروه بين المللي بحران مي گويد كه بريتانيا در ده سال گذشته چهارده ميليارد پوند در افغانستان به مصرف رسانده است.

او گفت در اين گزارش آمده است كه بريتانيا در چهار سال آينده 710 ميليون پوند به افغانستان كمك مي كند كه " به باور نويسندۀ سايت انترنتي ديلي ميل، هفتاد ميليون آن به جيب طالبان ريخته خواهد شد.

اين پول معمولاً در بدل عدم حملۀ شورشيان به كاروان هاي اكمالاتي نيروهاي خارجي به طالبان داده مي شوند.

اين آگاه امور سياسي مي گويد اگر اين نوع كمك ها از ميان برداشته نشود، طالبان هر گز شكست نمي خورد و به روند صلح نمي پيوندند.

آژانس خبري روز

عارف موسوي  

بلخ-9 ثور

 

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c