روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

نیروهای افغان توان تأمین امنیت درهرات را دارند

مقامات محلی درولایت هرات برتوانمندی ANA_Soldierنیروهای افغان مبنی برتأمین امنیت درمرکزاین ولایت بعد ازبیرون شدن نیروهای خارجی باوردارند.

به گزارش آژانس خبری روز،شهر هرات از زمره چهار شهر بزرگ است که انتظار میرود دراواسط ماه سرطان سال جاری تأمین امنیت این شهر مطلقا ٌبه نیروهای افغان واگذارگردد.

 

داکترداوود سبا والی ولایت هرات میگوید ،درپروسه انتقال قدرت ازنیروهای خارجی به نیروهای افغان در ولایت هرات ؛ هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

 

وی افزود، تلاش ها بخاطرافزایش کمیت نیروهای افغان وتجهیز این نیرو ها با وسایل وتجهیزات پیشرفته جریان دارد.

او با بیان اینکه درحال حاضر نیز تأمین امنیت شهر هرات برعهده نیروهای افغان بوده علاوه کرد؛  نیروهای خارجی مستقر در شهر هرات فقط از نظر روانی نیرو های افغان را حمایت میکنند؛ اما عملا ٌ در تامین امنیت نقش ندارند.

به گفته والی هرات ،کمیسیونی به هدف بررسی وضعیت نیرو های امنیتی افغان در این ولایت و ارتقای ظرفیت ها ، افزایش کمیت و تجهیز این نیرو ها به ریاست داکتراشرف غنی احمدزی تشکیل یافته است.

وی تصریح کرد،هرچند مشکلاتی ناشی از کمبود نیروها ونبود تجهیزات نظامی پیشرفته هنوز هم در قوت های افغان احساس میگردد اما اظهار آرزومندی کرد که این کمبودی ها به همت این کمیسیون بر طرف خواهد شد.

این درحالی است که کارشناسان نظامی و شماری از باشنده گان هرات در حالی که ازاین روند استقبال میکنند اما به نسبت کمبود کمیت نیرو های افغان و عدم دسترسی این نیرو ها  به وسایل و تجهیزات نظامی ؛ این پروسه را همراه با یک سلسله چالش ها پیشبینی میکنند.

جنرال محمد انوروزیری ؛ کارشناسان امورنظامی درغرب کشور،عملی شدن این پروسه را وابسته به افزایش درکمیت نیروهای افغان وتجهیز این نیروها با وسایل و تجهیزات مدرن میداند

وی درصحبتی با آژانس روزگفت،اگراین چالش ها تا آغازاین پروسه حل نگردد ،احتمال میرود نیروهای امنیتی افغان بمشکلاتی مواجه شوند.

جنرال وزیری اضافه نمود،درحال حاضرمخالفین دولت درولسوالی های شیندند وکشک کهنه عملا ٌفعالیت دارند واین امکان وجود دارد تا آنها به مرکزولایت آمده وحملات تخریبی را انجام دهند.

این کارشناس نظامی ؛ آموزش دهی سربازان را به تعلیمات نظامی و آشنایی با وسایل و تجهیزات پیشرفته ضروری میداند.

وی با بیان اینکه اغلب سربازانی که در صفوف اردو جذب شده اند از نعمت سواد بی بهره اند؛ گفت ،پیش ازاینکه تجهیزات نظامی دراختیارنیروهای افغان قرارمیگیرد باید درمورد نحوه استفاده آن به نیروهای امنیتی آموزش داده شود.

محمد نسیم محصل فاکولته انجنیری پوهنتون هرات ،پروسه انتقال قدرت به نیروهای افغان در شرایط فعلی را توام با یک سلسله مشکلات امنیتی پیشبینی میکند.

وی در گفتگویی با آژانس خبری روز گفت : (( نیرو های امنیتی توانایی تامین امنیت در شهر هرات را دارند اما امکانات ندارند. ))

او اظهار عقیده میکند ؛  احیانا ٌ نیرو های امنیتی به نسبت کمبود و نبود امکانات و وسایل نظامی  نتوانند در تامین امنیت رسیدگی نمایند ؛ احتمال میرود حملات  مخالفان مسلح تشدید یابد.

به باور وی در این صورت ؛ مردم ملکی آسیب دیده وبار دیگر  نیاز به پشتیبانی نیرو های خارجی متصور خواهد شد.

اما سهیل محصل دیگری از پوهنتون هرات است که آغازاین پروسه را گامی برای خود کفایی نیروهای افغان تلقی کرد.

به باور این محصل جوان ؛ خروج نیرو های خارجی ازشهر هرات ، حملات انتحاری وانفجاری را کاهش خواهد داد.

وی میگوید ؛ حضور نیرو های خارجی در شهر سبب میشد که این نیرو ها هدف حملات انتحاری و کار گذاری ماین ها ی کنار سرک قرار بگیرند و در کنار آن مردم ملکی نیز قربانی میشدند.

این درحالی است که براساس حکم رییس جمهورکرزی ازاواسط ماه سرطان سال جاری تأمین امنیت سه ولایت و چهار شهر بزرگ به نیروهای افغان سپرده خواهد شد.

آژانس خبری روز

احسان سروریار

هرات-14 حمل

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c