روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

قاچاقبران موادمخدردرتلاش نا امن کردن ولایات غربی اند

قاچاقبران مواد مخدر درتلاش اند تاولایات غربی بخصوص ولایKoknar_1ت هرات راناامن کرده وزمینه را برای کشت وتولید موادمخدرمساعد سازند.

باوجود تلاشهای قاچاقبران مبنی برتشویق دهاقین به کشت وتولید مواد مخدروناامن کردن ولایات غربی ،نیروهای امنیتی درهمکاری مردم این ولایات مبارزهء جدی را درراستای محوکشت وتولید مواد مخدرآغازکرده اند.

ولایات غربی کشوربخصوص ولایت هرات به علت موقعیت جغرافیائی اش مسیرترافیک موادمخدربه کشورهای ایران وترکمنستان بوده که ازهمین سبب مبارزه علیه قاچاقبران تشدید یافته است.

به گزارش آژانس خبری روز،غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه با مواد مخدر درولایت هرات میگوید که قاچاقبران مواد مخدرتلاش میکنند تا محموله های مواد مخدر را از ولایات جنوبی کشور به هرات انتقال داده واز طریق این ولایت به خارج از کشور انتقال دهند.

او اضافه مینماید که سال گذشته چندین محمولهء بزرگ مواد مخدر توسط ارگان های مبارزه با مواد مخدر دراین ولایت بدست آمد.

ازسوی دیگر مسوولان امنیتی درولایت هرات میگویند که درجریان کمپاین بهاری محوموادمخدربیش از1500 جریب مزارع کشت کوکنارتخریب گردیده است.

مل پاسوال سیدآقاثاقب قوماندان امنیه هرات به آژانس خبری روزگفت که این کمپاین درولسوالی های گلران،رباط سنگی ،شیندند وگذره از15 روزقبل راه اندازی شده بود.

بااینکه ولایت هرات سه سال قبل ازلحاظ مزارع کوکناربه صفررسیده بود اماسال گذشته به علت تلاش های قاچاقبران موادمخدرر؛دهاقین یکباردیگردربرخی ازولسوالی های این ولایت تشویق به کشت وتولید  کوکنارشدند.

به گفته قوماندان امنیه هرات تلاش ها ادامه دارد تااین ولایت یکباردیگرازوجود مزارع کوکنارپاکسازی گردد.

ثاقب میگوید، درصورتیکه ولایت هرات ازلحاظ مزارع مواد مخدرباردیگر به صفربرسد مبلغ یک میلیون دالر،وعده شده ازجانب وزارت مبارزه علیه موادمخدردرتقویت سکتورزراعت این ولایت به مصرف خواهد رسید.

با اینکه اکثریت قاچاقچیان مواد مخدر درنقاط مرزی این ولایت دستگیر میشوند اما مسوولین پولیس سرحدی از کمبود نیروی کافی وعدم امکانات وتجهیزات پیشرفته شاکی اند.

پاسوال شیرعلی شهریار قوماندان پولیس نمبر 4 سرحدی در زون غرب به آژانس خبری روز گفت که آنها

در جریان سال روان 11 تن از قا چاقبران را دستگیرکرده اند که دربین آنها  یک خانم ایرانی نیزشامل است.

او؛نیزافزود که ازآغاز سال روان  تا کنون دررویداد های جداگانه نزدیک به 250 کیلوگرام مواد مخدر مختلف النوع را بدست آورده اند.

آقای شهریارمیگوید که  سه عراده موترسایکل، دوعراده موتر تیزرفتار و شش میل سلاح کلاشینکوف و ده سیت موبایل نیزاز نزد قاچاقبران موادمخدر  بدست آمده است.

وی اذعان داشت  که سالانه عملیات علیه قاچاقبران موادمخدر در دوسوی مرز ایران وافغانستان بامساعی مشترک پولس سرحدی افغان ومرزبانان ایران صورت میگیرد که دست آورد های نیز در قبال داشته است.

این مسوول پولیس سرحدی خاطرنشان ساخت که در جریان عملیات مشترک نیروهای مرزی افغان وایران، علیه موادمخدر درسال روان 6 تن از قاچاقبران مواد مخدردستگیرومقدار 60 کیلوگرام تریاک ازنزد آنها بدست آمده است .

مسوولان پولیس مرزی درزون غرب نیزتصریح میدارند که ازآغازسال روان تااکنون درولایات هرات، بادغیس، غور ،فراه ونیمروز بیش از 1500 کیلوگر ام مواد مخدر دررویداد های جداگانه بدست آمده است.

به باورمسوولان پولیس زون غرب، درارتباط به قضایای فوق حدود 50 تن از قاچاقبران بازداشت، بیش از30 میله اسلحه 15 عراده موتر ده ها پایه تلیفون مبایل و ثریا وده ها عراده موترسایکل نیز بدست آمده است.

این مقدار مواد مخدر درحالی از نزد قاچاقبران بدست میاید که سال گذشته بیش از 6 تن  مواد مخدر از این ولایات بدست آمده بود و درپیوند به آن حدود 110 تن از قاچاقچیان دستگیرو همچنان ازنزد آنان 85 میل اسلحه 110سیت موبایل  48 عراده موتروده ها عراده موترسایکل بدست آمده بود .

گفتنی است  که فعالیت های قاچاقچیان موادمخدر تنها بصورت مخفی در ولایات یادشده نبوده بلکه هرازگاهی با پولیس مرزی درگیری نیزرخ میدهد .

آژانس خبری روز

احسان سروریار

هرات 31 ثور

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c