روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

صدهاهزارکودک دربدخشان مشغول کارهای شاقه اند

دفترساحوی حقوق بشردربدخشان ازمشغول بودن دوصدهزار کودک درChlid_in_workکاهای شاقه به علت فقروعدم دسترسی به مکتب درسراسراین ولایت خبرمیدهند.

به گزارش آژانس خبری روز،فایض الدین ارگو رئیس دفترساحوی حقوق بشردربدخشان میگوید که این عده کودکان به کارهای مثل چوپانی،دهقانی،مستری گری وشاگردی درهوتل هاونانوائی ها مشغول اند. 

 

وی تصریح داشت که نظربه ارزیابی های دفترساحوی حقوق بشردربدخشان هم اکنون دوصدهزارکودک بین سنین 9 الی 15 سال درسراسراین ولایت به علت فقروبیچاره گی وعدم توجه مسوولین دولت ووالدین این اطفال، به کارهای بالاترازتوانائی های جسمی شان مشغول هستند.

به گفتهء آقای ارگو، اطفالیکه درساحات نیمه شهرمانند مراکزولسوالی های کشم،بهارک،جرم وفیض آباد مرکزبدخشان زندگی میکنند بیشترمشغول شاگردی هوتل، نانوائی ومستری میباشند .

اماآنعده کودکانیکه درساحات دوردست این ولایت به سرمی برند به کارهای شاقه ای چون دهقانی وچوپانی مصروف هستند .

رئیس دفترساحوی حقوق بشردربدخشان باابرازنگرانی ازوضعیت کودکان دراین ولایت میگوید که بنابرمشغولیت اطفال درکارهای شاقه؛ چنین کودکانی نمیتوانند ازنعمت سواد بهره بگیرند.

درهمین حال روح الله حامد سخنگوی ریاست معارف این ولایت باتاًئید ارقام داده شده ازسوی دفترساحوی حقوق بشردربدخشان ،میگوید که باوجود بازبودن مکاتب درسراسراین ولایت بیشترین اطفال به علت فقروبیچاره گی ودور بودن خانه های اطفال ازمکتب، ازنعمت سواد محروم مانده اند.

وی افزود، درصورتیکه دولت بتواند تعداد مکاتب را درساحات دور دست این ولایت افزایش دهد ودروضعیت اقتصادی مردم تغییرمثبت رونماگردد، هیچ طفلی ازمکتب باز نمانده وبه کارهای شاقه روی نخواهند آورد.

ازسوی دیگرعبدالمصورسرپرست ادارهء کارواموراجتماعی بدخشان میگوید که اداره آنها چندین پروژه ظرفیت سازی مانند نجاری،حلبی سازی وآگاهی دهی را برای 500 کودک دراین ولایت راه اندازی کرده است.

وی اذعان کردکه تنهاباراه اندازی چنین پروژه های نمیتوان تمام مشکلات اطفال را حل کرد بلکه به باور وی دولت ونهادهای کمک کننده برای اطفال باید پروژه های را رویدست بگیرند تا اطفال فقیروغریب، هم کارنمایند وهم مکتب بخوانند.

دفتریونیسف دربدخشان باوجودیکه خودشان کدام سروی دقیق ازوضعیت اطفال دراین ولایت ندارد اما مسوولان این دفترمیگویند که ارقام ارایه شده ازسوی دفترساحوی حقوق بشردربدخشان ممکن درست ودقیق باشد.

درعین حال امیرالدین پسر12 سالهء که بالبان خشک ولباس کهنه درشهرفیض آباد بدخشان مشغول فروش خریطه پلاستیکی بود به آژانس خبری روزگفت:((مکتب را دوست دارم وپیش ازاین ده مکتب شامل بودم ولی به علت فقروبیچاره گی مکتبه ایلا کدم وفعلاً ده روی بازارخلطهء پلاستیکی می فروشم.))

وی میگوید، درصورتیکه زمینه درس وتعلیم برای او مساعد گردد باعلاقمندی زیاد به مکتب خواهد رفت ودرکنارسایربچه های هم سنش مصروف آموزش خواهد شد.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان-31ثور

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c