روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

نگرانی ازافزایش شمارمعتادان موادمخدر دربغلان

شماری ازشهروندان پلخمری مرکزولایت بغلان ازافAddicts_Herowin_Injuctionزایش روزافزون شمارمعتادان مواد مخدروعدم مرکزتداوی برای افراد معتاد دراین ولایت ابرازنگرانی میکنند.

آنهاباانتقاد ازمسوولان دولتی میگویند که باوجود شمار زیادی ازمعتادان مواد مخدردراین ولایت هیچ گونه توجهی در راستای ایجاد مرکزتداوی برای افراد معتاد به مواد مخدرصورت نگرفته است.

به گزارش آژانس خبری روز،سبحان الله رئیس شورای اخوت اسلامی دربغلان نیزازافزایش شمارمعتادان مواد مخدردرشهرونواحی پلخمری ابرازنگرانی کرده افزود :((قرارمعلوماتی که چندی قبل داشتیم شمارمعتادان مواد مخدردرمرکزونواحی پلخمری به یکهزارنفرمی رسید امامتاًسفانه فعلاً این رقم سه برابرافزایش را نشان میدهد.))

او باانتقاد ازدولت اذعان داشت که آنها نمیدانند،دولت چرا ازکشت،تولید وقاچاق مواد مخدربگونهء جدی جلوگیری نمیکند.

به باور وی آنعده معتادان موادمخدرکه ازکشورهای همسایه به کشوربرگشته اند تاحال برای تداوی آنها هیچ مرکزدرمانی دراین ولایت ایجاد نگردیده است.

ازسوی دیگرداکترزبیرمعاون صحت عامهء ولایت بغلان نیزعدم مرکزتداوی معتادان موادمخدر دراین ولایت را تاًئید کرده میگوید که آنها پیشنهاداتی را مبنی بر ایجاد مرکزدرمانی معتادان مواد مخدربه وزارت صحت عامه کشورارایه کرده اند.

وی اذعان کرد که بنابرپیشنهادات آنها وزارت صحت عامه وعده های مبنی برایجاد مرکزدرمانی معتادان مواد مخدردراین ولایت را داده بودند اما به گفته وی تاحال هیچ گونه اقدام عملی دراین راستا صورت نگرفته است.

درهمین حال یکتن ازدکانداران پلخمری که درعین حال فروشندهء مواد مخدرنیزمیباشد ،میگوید :(( افرادیکه ازمن مواد مخدرمی خرند بین سنین 12 الی 50 سال هستند که هرپوری مواد مخدر را 50 الی 60 افغانی بفروش می رسانم.))

این فروشندهء مواد مخدرکه ازگرفتن نامش خود داری میکرد به آژانس خبری روز،گفت که دربین افرادیکه مواد مخدر از وی می خرند، سه زن که درمکاتب پلخمری آموزگارهستند نیزشامل میباشند.

او؛ میگوید که مواد مخدرازولایات همجوار بگونه قاچاق وارد بغلان می شود که بعد وی وشماری ازخورده فروشان مواد مخدر این مواد را ازقاچاقبران کلان خریداری کرده وبالای معتادان درپلخمری بفروش می رسانند.

موصوف بابیان این نکته تصریح داشت که فروشنده های مواد مخدر درمرکزپلخمری بگونهء پنهان دست به این کارمی زنند اما او علاوه کرد درصورتیکه ازسوی پولیس دستگیرمی شوند باپرداخت پول برای پولیس دوباره آزاد می شوند.

به باور این فروشندهء مواد مخدر، شماری ازمعتادان مواد مخدردرپلخمری نبست به گذشته افزایش یافته که به گفته وی بیشترین معتادان مواد مخدرازبازگشت کننده گان کشورهای ایران وپاکستان میباشند .

درهمین حال حاجی غفوریکتن ازمعتادین مواد مخدردراین ولایت میگوید که از6 سال بدینسو که درکشورایران به سرمی برده است معتاد به مواد مخدرشده است.

او؛ میگوید که زن واولادش فعلاً درولسوالی نهرین این ولایت بوده وخودش درپلخمری مزدورکاری میکندوپول دستمزدش را مواد مخدر مصرف میکند.

این مرد که توانائی جسمی اش را به علت مصرف مواد مخدر ازدست داده است اظهارعلاقمندی میکند که ای کاش دراین جا یک مرکزدرمانی برای افراد معتاد به مواد مخدر وجود میداشت که وی نیز خودش را تداوی میکرد وازاین پدیدهء شوم نجات می یافت.

اماسمونوال شاه محمودپویا مدیرمبارزه بامواد مخدردراین ولایت افزایش شمارمعتادان مواد مخدر را درپلخمری رد کرده، ولی عدم مرکزتداوی معتادان مواد مخدر را درپلخمری ازعلت های اساسی گشت وگذارافراد معتاد به مواد درشهرونواحی شهرعنوان کرد.

آقای پویا افزود درصورتیکه برای افراد معتاد به مواد مخدردرپلخمری مرکزدرمانی ایجاد نگردد، ممکن است شمار افراد معتاد به مواد مخدر افزایش یابد.

مدیرمبارزه علیه موادمخدربغلان خاطرنشان ساخت که ازآغازسال روان تاحال 9 قضیهء گرفتاری قاچاقبران مواد مخدردراین ولایت صورت گرفته است.

به گفتهء وی ازنزدقاچاقبران دستگیرشده 47 کیلوگرام چرس،42 کیلوگرام تریاک،31 کیلوگرام موادیکه ازآن شراب ساخته می شود و13 لیترشراب خالص بدست آمده است.

این درحالیست که بیش ازیک میلیون تن درسطح کشوربه مواد مخدر معتاد هستند که به باورمسوولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، دولت توانائی درمان یک درصد معتادان مواد مخدررا دارد.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان-25ثور

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c