روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

طی یک ونیم سال گذشته 15 هزارمعتاد درسطح کشوردرمان شده اند

مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدرمیگAddict_centersویند که طی یک ونیم سال گذشته؛ حدود 15 هزار فرد معتاد به مواد مخدر به شمول زنان واطفال در سطح کشوردرمان شده اند.

انجنیر ذبیح، مشاور حقوقی و آگاهی دهی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به آژانس خبری روز گفت که این عده افراد، درجریان کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر،ازنقاط مختلف کشور؛جمع آوری شده وتحت تداوی گرفته اند.

 

وی تصریح کرد که درمیان این افراد، شماری اززنان واطفال نیز شامل بوده اند.

 

به گفتۀ موصوف، بیشتر این افراد ازولایاتی که کوکنار کشت می شود جمع آوری شده وتحت تداوی قرارگرفته اند.

وی علت دیگری اعتیاد این افراد را چالشهای  مانند مهاجرت به کشورهای ایران وپاکستان وفقروبیکاری عنوان کرد.

مشاورحقوقی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرهمچنان علاوه نمود که کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدردرحال حاضرنیز درسطح ولایات جریان دارد ؛ وقراراست کمپاین وسیعی جمع آوری معتادین درحومۀ شهرکابل نیزراه اندازی گردد.

وی دررابطه به مراکز تداوی معتادین در کشور معلومات داده گفت که درحال حاضر ، 56 مرکز تداوی متعادین در سطح کشور فعالیت دارند.

اوتصریح کرد که ازجملۀ مراکز درمانی معتادین مواد مخدردرکشور، 33 مرکزآن مربوط به بخش ذکور ، 7 مرکز آن مربوط به بخش اناث و 9 مرکز دیگر آن مشترک (مردان وزنان)می باشد.

به باورمقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، درحال حاضر، بیش ازیک میلیون تن در سطح کشورمعتاد به مواد مخدرهستند که 30 درصد آن را زنان واطفال تشکیل میدهند.

بااین حال مشاورحقوقی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرمیگوید که آنها صرف توانائی تداوی یک درصد معتادین مواد مخدر را دارند ؛ اماتلاش دارند که تا 5 سال دیگر، توانائی درمان 30 درصد معتادین را پیداکنند.

وی همچنان به موضوع بدرفتاری مردم وسایراعضای خانواده ها باافراد معتاد به مواد مخدراشاره کرده؛ گفت:(( دربیشترموارد دیده شده است که افراد معتاد پس ازیک دورۀ 30 الی 45 روز تداوی ازشفاخانه مرخص شده ؛ اما بدلیل بدرفتاری مردم وسایراعضای خانواده ها با افراد تداوی شده؛ اکثراً باعث شده است که این افراد دوباره به مواد مخدرروبیاورند.))

اومیگوید قرار تحقیقات که صورت گرفته، ازهر 11 تن  افراد تداوی شده سه نفر آنها دوباره به مواد مخدر روی می آروند.

بنابراظهارت وی ، علت عمدۀ دوباره روی آوردن این افراد به مواد مخدر؛ برخورد نادرست وتحقیر آمیزمردم وخانواده ها باافرادی که ازاعتیاد نجات یافته، اند می باشد.

موصوف یکباردیگر، ازخانواده ها ومردم درجامعه خواست تا با افراد که اعتیاد را ترک نموده اند ودرمان شده اند ؛ برخورد انسانی ودرست نمایند تا نشود خدای نخواسته، برخورد تحقیرآمیز آنان سبب اعتیاد دوباره افراد تداوی شده گردد.

آژانس خبری روز

نصیراحمد صدیقی

کابل - 16 اسد

کاپی ایدیتور :ناهید

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c