روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

شهروندان کابل ازافزایش سگهای ولگرد ودیوانه شکایت دارند

شماری ازشهروندان کابل ، ضمن شکایت ازافزDogsایش سگهای ولگرد ودیوانه درشهر؛ مسوولین شاروالی را درراستای جمع آوری وازبین بردن سگهای ولگرد درداخل شهربه بی کفایتی متهم کردند.

آنها میگویند که افزایش روزافزون سگهای ولگرد ودیوانه درداخل شهر،باعث اذیت وخطرجدی برای مردم به ویژه پیرمردان،زنان واطفال گردیده است.

 

به باورشهروندان کابل؛ مسوولان شاروالی وصحت عامه که درراستای جمع آوری وازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه مسوولیت دارند ؛ آنچه لازم بوده انجام نداده اند.

 

فهیمه یکتن ازباشنده گان مکروریان سوم شهرکابل، موجودیت وافزایش سگهای ولگرد ودیوانه درشهرکابل را نگران کننده دانسته افزود : درصورتیکه مسوولین شاروالی وصحت عامه درقسمت جمع آوری وازبین بردن آن اقدامات جدی را روی دست نگیرند ؛ مردم بامشکلات زیاد مواجه خواهند شد.

وی افزود که چند روزقبل، یکی ازهمین سگهای ولگرد ودیوانه بالای برادرش نیز حمله ور شده بود که برعلاوه پاره کردن لباس وی؛ یک قسمتی ازپای راستش را نیز گزیده بود.

فهیمه، قضیۀ گزیدن برادرش توسط سگ ولگرد  را به آژانس خبری روز، چنین حکایت کرد:(( درست ساعت 8 شب بود که برادرم ازوظیفه به طرف خانه می آمد وزمانیکه نزدیک بلاک خود ما می شود، باحملۀ سگ ولگرد مواجه شد که درنتیجه یک قمستی ازپایش را گذید .. .))

به گقتۀ وی ،  تاحال چندین باربرادرش به هدف تداوی پایش نزد داکتران مراجعه نموده ؛ اما هنوزهم زخم ناشی ازسگ گزیده گی بهبود نیافته است.

وی ازمسوولین شاروالی وصحت عامه درکابل میخواهد تاهرچه عاجلتر درقسمت جمع آوری وازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه ازسطح شهرکابل دست بکارشوند ومردم را ازاین مشکل خطرناک نجات دهند.

ازسویی هم حاجی نو روزیکتن ازباشنده گان ساحۀ ده افغانان شهرکابل نیز باابرازنگرانی، ازافزایش سگهای ولگرد ودیوانه درسطح شهر؛ میگوید:(( ازبسکه سگهای ولگرد ودیوانه درمحیط وماحول ما زیاد شده ؛ باورکو که ازترس آنها برای ادای نمازخفتن وصبح به مسجد نزدیک خانۀ خود نمیتانم بُرم! ))

وی همچنان مسوولین شاروالی کابل درقسمت جمع آوری وازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه  را که باعث افزایش مشکلات جدی برای شهروندان شده است متهم به سهل انگاری نمود.

درهمین  حال محمد جواد یکتن ازشاگردان مکتب که درساحه مراد خانی شهرکابل زنده گی میکند؛ ازافزایش سگهای ولگرد ودیوانه که به باوروی گاهگاهی  باعث اذیت او وسایرهمصنفان مکتب اش میگردد شکایت کرده ؛ گفت که ازترس این سگها، حتی مکتب رفتن برای آنها دشوار شده است!

موصوف خاطرنشان کرد که دریای کابل درحال حاضر خوابگاه دایمی سگهای ولگرد ودیوانه شده است که اکثرازطرف شب به کوچه های مردم می آیند وباعث آزار واذیت مردم می شوند.

نثاراحمد حبیبی غوری رئیس تنظیفات شاروالی کابل باآنکه افزایش سگهای ولگرد ودیوانه درسطح شهرکابل را می پذیرد؛اما میگوید که طی سال روان، بیش از7 هزارقلاده سگ ولگرد ودیوانه را درشهرکابل ازبین برده اند.

رئیس تنظیفات شاروالی کابل به آژانس خبری روزگفت که مشکل سگهای ولگرد ودیوانه نه تنها درشهرکابل بلکه دربرخی ازولایات نیز وجود دارد که تلاش ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.


موصوف یکی ازچالش های موجود فرا راه  جمع آوری وازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه درشهرکابل را عدم همکاری وزارت صحت عامه باشاروالی کابل عنوان کرد.

اومیگوید که آنها چندین بار،بخاطرازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه؛ ازوزارت صحت عامه تقاضای ادویه نموده اند .اما پاسخ مثبت دریافت نکرده اند.

این مسوول شاروالی نیزتاًئید کرد که چندی قبل یکتن ازباشنده گان قلعه فتح الله شهرکابل، توسط سگ دیوانه گزیده وجان باخته بود.

این درحالی است که به باورآقای غوری؛ تنها درسال گذشته، بیش از12 هزارقلاده سگ ولگرد ودیوانه  درسطح شهرکابل ازسوی شاروالی کابل ازبین برده شده بود.

داکتر امان الله حسینی رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه به آژانس خبری روز گفت که این وزارت مسوولیت کشتارسگهای ولگرد و دیوانه را ندارد؛ اما با شاروالی کابل در این عرصه همکار نیز می باشد.

وی تصریح کرد در حال حاضر، ادویه نوع سترکینون که در کشتار سگهای استفاده می شود در نزد وزارت صحت عامه بوده و برای شاروالی کابل نیز داده است.

او علاوه کرد که وزارت صحت عامه، آماده بود تا ادویه مورد نیاز کشتار سگهای ولگرد را برای شاروالی داده و آنها در از بین بردن  سگهای ولگرد  از آن استفاده کنند.

به گفتۀ مقامات؛ باآنکه باگذشت هرروزسگهای ولگرد ودیوانه درسطح شهرکابل درحال افزایش است، اما نبود ادویه کُشنده سگ؛ آنها  را درراستای ازبین بردن سگها ناتوان ساخته است .

آنها میگویند که تلاش های جدی بخاطر رفع این مشکل جریان دارد .

این درحالی است که سال گذشته؛ شاروالی کابل درهمکاری وزارت صحت عامه کشوریک کمپاین ازبین بردن سگهای ولگرد ودیوانه را درسطح شهرکابل به راه انداخت ؛ اما آنچنان که توقع می رفت درازبین بردن سگها موثرتمام نشده بود.

آژانس خبری روز

نصیراحمد صدیقی

کابل -14 اسد

کاپی ایدیتور : ناهید

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c