روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان امور:16 میلیارد کمک جامعه جهانی درکنفرانس توکیو ،بدون مبارزۀ بافساد اداری هدر خواهد رفت .

اگا هان امور در کشور میگویند که اگر درعمReshwat_1لکرد حکومت با فساد اداری تجدید نظر نشود ،  کمک ها ی جامعه جهانی یک بار دیگر به هدر میرود .

 

آنان میگویند  که حکومت افغانستان  در مقابل وعده ها یی که در کنفرانس توکیو  به جامعه جهانی ومردم افغانستاان داده است مسئول میباشد که باید به گونه موثر در جهت انکشاف اقتصادی ،تحکیم قانون،حکومت داری خوب و احترام به حقوق بشردر کشور استفاده نماید .

 

به گفته این آگاهان اگر حکومت مانند گذشته در مقابل فساد اداری مبارزه نه نماید ،بدون شک این کمک ها ی جامعه جهانی مانند 10 سال  گذشته به هدرخواهد رفت . 

حکومت افغانستان طرح در یافت چهارمیلیارد دالر را دریک سال برای اجرای پروژه های عمرانی وتقویت زیربنا ها ی اقتصادی کشور، در نشست توکیو پیشکش کرد  که توسط جامعه جهانی پذ یرفته شد وبرای چهارسا ل اینده افغانستان 16 میلیارد دالرکمک  رادر چهار چوب یک میکانیزم از سوی جامعه جهانی دریافت می نماید.

جاوید کوهستانی کارشناس مسایل سیاسی ونظامی در کشور در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت :  تجربه نشان داده  که حکومت  افغانستان در 10 سال گذشته  اجراات موثر را در مبارزه با فساد اداری انجا م نداده وطوری که معلوم است در آینده نیز این اراده را ندارد  . به گفته او مقامات عالی رتبه دولتی در فساد آغشته هستند که با موجودیت آنها مبارزه با فسا د نا ممکن است .

اوگفت : تا زمانی که حاکمیت سیاسی در کشور تغیر نخورد مبارزه با فساد اداری در کشور بطور جدی صورت نخواهد گرفت وکمک ها یی که در کنفرانس توکیو به مردم افغانستان  وعده داده شده  به هدر خواهد رفت . 

اومیگوید :  کمک 16 میلیارددالری جامعه جهانی در کنفرانس توکیو  یک چانس دیگررا  به مردم افغانستان فراهم نموده است  واگر مانند گذشته این چانس از مردم افغانستان  گرفته شود ،  جفا ی بزرگ حکومت در مقابل مردم کشور است .

درهمین حال وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری روز گفت : تا زمانی که مبارزه با فساد اداری ازمقامات بلند پایه دولتی آغاز نشود امکان نداردکه فساد اداری در کشور  کاهش پیدا نماید.

اوگفت : دولت اگر میخواهد اعتماد جامعه جهانی ومردم را کمایی کند باید مبارزه بافساد اداری را به یک امر همگانی مبدل سازد ودر این راستا جدی عمل کند.

مبارزه با فساد اداری در افغانستان پنج سال قبل زمانی در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت که گزارشات پیهم در مورد هدر رفتن کمکهای جامعه جهانی برای افغانستان در رسانه ها انتشار یافت . به همین دلیل برخی مساعدت های جامعه جهانی برای افغانستان به حالت تعلیق در آمد ودر کنفرانس لندن ارائه این کمکها منوط به مبارزه دولت افغانستان با فساد اداری دانسته شد .

آژانس خبری روز

حفیظ الله امین

کابل 20 سرطان

ویراستار : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c