روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

نگرانی ازوضعیت امنیتی وفعالیت مخالفان مسلح دولت درزون شمالشرق

شماری ازمردم درولایات شمالشرق ضمن ابرازنگرانی ازنااTaliban_18منی وافزایش فعالیت مخالفان مسلح دولت میگویند که وضعیت امنیتی درولایات شان ازیکماه بدینسو روبه وخامت گرائیده است.

 

آنان  مسمومیت دانش آموزان دختردرولایت تخار،ماینگذاری های کنارجاده ای درولایات بغلان وکندزوحملات مسلحانه درولسوالی وردوج ولایت بدخشان را ازنمونه های افزایش ناامنی وفعالیت مخالفان مسلح دولت عنوان میکنند.

 

غلام الدین یکتن ازباشنده گان ولایت تخارباابرازنگرانی میگوید که طی چند سال اخیرنیروهای افغان وخارجی نتوانستند امنیت کامل را برای مردم افغانستان تاًمین نمایند.

وی افزود درصورتیکه مسوولیت های امنیتی بصورت کامل ازنیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال گردد وضعیت امنیتی بیشترازپیش خراب خواهد شد.

به گفتۀ وی وضعیت امنیتی ولایت تخارنسبت به هروقت دیگرروبه وخامت بوده ومشکلات زیادی درآن ولایت ایجاد گردیده است .

این باشنده تخاریکی ازنمونه های ناامنی وافزایش مخالفان مسلح دولت درتخاررا مسمومیت صد ها دانش آموز دختر طی 20 روزاخیردرآن ولایت عنوان کرد.

ازسوی دیگرشاه محمد یکتن ازباشنده های شهرجدید بغلان مرکزی به آژانس خبری روزگفت که درگیری های پراکنده معمولاً میان گروه های رقیب دربغلان مرکزی وجود داشته ودرضمن ماین گذاری های کنارسرک وحمله برکاروان های اکمالاتی نیروهای آیساف درساحۀ یادشده افزایش یافته که به باوروی باعث نگرانی شدید مردم محل شده است.

وی افزود که چند روزقبل دراثرانفجارماین کنارسرک هفت پولیس محلی به شمول یکتن ازقوماندانان آنها کشته کشته شدند ویکتن دیگرزخم برداشت که به گفتۀ وی این خود بیانگرافزایش ناامنی وفعالیت مخالفان مسلح دربغلان مرکزمی باشد.

شایان ذکراست که اخیراً برخی ازمناطق ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی وردوج آن ولایت نیزشاهد ناامنی ها وحملات مسلحانه مخالفان مسلح دولت بوده  که نگرانی های مردم را نیزدرقبال داشته است.

مخالفان مسلح دولت طی یکماه اخیرچندین باردرولسوالی وردوج ولایت بدخشان بالای پوسته های پولیس سرحدی حملات مسلحانه نمودند که درنتیجه آن ده ها پولیس کشته وزخمی وشماری هم به اسارت مخالفان مسلح درآمدند.

اما جنرال زلمی ویساقوماندان قول اردوی 209 شاهین درشمال میگوید که وضعیت امنیتی درصفحات شمال کشورقناعت بخش بوده وازفعالیت مخالفان مسلح دولت کاسته شده است.

وی افزود که به خاطر دفع اندک مشکلات امنیتی که دربرخی ازساحات ولایات شمالشرق کشوروجود دارد عملیات تصفیوی را به راه انداخته اند.

اوبه گونه مثال ازراه اندازی عملیات موسوم به طلوع آفتاب درولسوالی های بغلان مرکزی وتاله وبرفک ولایت بغلان،عملیات چمتو درولسوالی چهاردرۀ کندز وراه اندازی عملیات چمتو دو دربدخشان نام گرفت که به باوروی دراین عملیات ها تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است.

به گفتۀ جنرال ویسا درعملیات چمتو دو به شمول مولوی شمس الدین یکتن ازقوماندانان برجسته طالبان درولسوالی وردوج بدخشان چندین تن ازطالبان کشته وزخمی شده اند.

قوماندان قول اردوی 209 شاهین همچنان اطمینان داد که شاهراه های مواصلاتی ولایات شمال شرق وراه های مواصلاتی مراکزولایات یاد شده باتمام ولسوالی های آن به گونۀ مطمئن به روی ترافیک بازبوده وهیچ نوع مشکل امنیتی وجود ندارد.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان-25جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c