روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان امورازبرگشت دسته جمعی مهاجرین افغان ازپاکستان به کشورنگرانی دارند

شماری ازآگاهان اموربرگشت دسته جمعی مهMohajreenاجرین افغان ازپاکستان را به کشورنگران کننده دانسته میگویند که بابرگشت یکبارگی آنها وضعیت امنیتی درکشوردیگرهم خراب خواهد شد.

 

این نگرانی ها درحالی ابرازمیگردد که اخیراً حکومت پاکستان اعلام کرده است که آنعده مهاجرین افغان که مدرک قانونی ندارند ودرمناطق خیبرپشتونخواه به سرمی برند الی 25 می سال روان  میلادی آخرین مهلت برای اخراج شان می باشد.

 

رویهمرفته آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان طی چند سال گذشته برای برگشت دسته جمعی مهاجران افغان ازکشورهای پاکستان وایران به افغانستان هیچ نوع تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نکرده است .

آنها به این باوراند درصورتیکه پاکستان مطابق ضرب الاجل تعیین شده مهاجرین بدون مدرک افغان را به گونۀ دسته جمعی اجراج نماید، حکومت افغانستان باچالشهای متعددی مواجه خواهد شد.

به گزارش منابع معتبرخبری، پاکستان این ضرب‌الاجل را حدود یک ماه پس از افزایش ناآرامی‌های گسترده در ایالت خیبر پشتونخواه اعلام کرد.

درهمین حال وحید مژده یکتن ازآگاهان امور،برگشت دست جمعی مهاجرین افغان ازپاکستان به کشوررا درشرایط کنونی نگران کننده میخواند.

وی به آژانس خبری روزگفت که طی بیش ازده سال گذشته دولت افغانستان بخاطربرگشت آبرومندانۀ مهاجرین افغان ازکشورهای ایران وپاکستان هیچگونه توجهی نکرده است ودرصورتیکه پاکستان اقدام به اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان ازخاکش نماید دولت ومردم افغانستان باچالشهای مانند امنیتی، فقروبیکاری،بی سرپناهی وده ها معضل اجتماعی روبرو خواهند شد.

مژده افزود که درحال حاضرصد ها هزارجوان شامل افراد تحصیل کرده وبی سواد درداخل کشور ازبیکاری رنج می برند ودرصورتیکه مهاجرین افغان به صورت دسته جمعی ازپاکستان اخراج گردند یقیناً که مشکل بیکاری دیگرهم افزوده می شود که به باور وی این مشکل درافزایش ناامنی ها نیزنقش خواهد داشت.

اوازدولت افغانستان وکمیشنری سازمان ملل متحد میخواهد که پیش ازآنکه پاکستان اقدام به اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان نماید، با مقامات آنکشور باید گفتگوهای لازم صورت بگیرد ودرضمن دولت افغانستان درهمکاری باکمیشنری سازمان ملل متحد یک پلان درست واساسی را برای فراهم ساختن زمینه برگشت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکشورهای ایران وپاکستان درآینده اتخاذ نمایند.

ازسوی دیگرنورالحق علومی یکی دیگر ازآگاهان امورنیزبه این باوراست که دولت افغانستان درشرایط حاضرهیچ نوع تدابیرلازم برای پذیرائی مهاجرینی که بصورت دسته جمعی به کشوربرگردند، ندارد.

آقای علومی ضمن انتقاد ازدولت افغانستان نسبت به عدم اتخاذ تدابیرلازم برای پذیرائی مهاجرین افغان ازکشورهای ایران وپاکستان میگوید که دولت به ویژه وزارت مهاجرین کشورباید درطی بیش ازده سال گذشته زمینه برگشت مهاجرین افغان به کشوررا فراهم می ساختند که متاًسفانه چنین کاری نکرده اند.

اومیگوید درصورتیکه پاکستان اقدام به اخراج دسته جمعی مهاجرین بدون مدرک افغان که درمناطق خیبرپشتونخواه به سرمی برند، بکند ، دولت ومردم افغانستان بامشکلات گونه گون مواجه خواهند شد.

به گفتۀ وی آنعده مهاجرینی که بصورت گروهی ازپاکستان برگشت میکنند واضح است که نیاز به سرپناه، مکاتب، کار وغیره دارند درحالیکه به باور وی دولت افغانستان درشرایط فعلی چنین امکاناتی را برای آنها فراهم کرده نمی تواند.

درعین حال شهلا فرید یکی دیگر ازاین  آگاهان ،برگشت دسته جمعی مهاجرین افغان ازکشورپاکستان به کشور را درشرایط کنونی فاجعه باردانسته ومیگوید که چون دولت افغانستان دارای هیچ نوع برنامه لازم برای پذیرائی مهاجرین درکشورنبوده ومشکلاتی را ببارخواهد آورد.

وی میگوید که دولت افغانستان وکمیشنری سازمان ملل متحد برای حل این معضله بامقامات کشورپاکستان صحبت نمایند تا ازاخراج احتمالی دسته جمعی مهاجرین افغان ازپاکستان جلوگیری گردد.

خانم شهلا همچنان اذعان داشت که برای رفع مشکلات مهاجران افغان وبرگشت آبرومندانۀ آنها ازکشورهای خارج بخصوص ازپاکستان وایران تدابیرلازم باید ازسوی دولت افغانستان وکمیشنری سازمان ملل متحد اتخاذ گردد.

مقامات وزارت مهاجرین نیزخاطرنشان کرده اند که اگرپاکستان مهاجرین افغان را بصورت دسته جمعی  اخراج نماید برای افغانستان مشکل ساز خواهد بود.

چندی قبل سخنگوی وزارت امورمهاجرین به بی بی سی گفته بود هرچند تاکنون کدام پیام رسمی درمورد اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان ازسوی پاکستان دریافت نکرده اند، اما ازپاکستان میخواهند که براساس مقررات بین المللی بامهاجرین افغان همکاری نماید.

گفتنی است که در حال حاضر هم نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند و از آن جمله حدود یک میلیون نفر آن بدون مدارک قانونی اقامت در پاکستان دارند.

آژانس خبری روز

نصیراحمد صدیقی

کابل - 7جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c