روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

مكا تب خصوصی خلاف مقرره در زمستان از شاگردان فیس اخذ میدارد

خانواده هایی که اطprivet_schoolsفال شان درمکاتب خصوصی درس میخوانند میگویند که در زمستان د رحالیکه اطفال شان به مکتب نمیروند مگر از آنان فیس اخذ میدارند.

محمد ویس پدر یکی از شاگردانی که پسراش درلیسه کاردان واقع چهار راهی ترافیک کلوله پشته درس میخواند به آژانس خبری روزگفت: در ایام زمستان درحالیکه پسراش به مکتب نرفته است اما او فیس پرداخته است ."

 

وی این کار مکاتب خصوصی راظلم دانست وگفت: مردم بیچاره  اند تااینکه اطفال شان ازسواد بی بهره نماند به هرنحوی که میشود این فیس را باید بپردازند ولوکه نسیه هم بگیرند."

 

نامبرده ازوزارت معارف خواست تا جلو همچو اعمال را بگیرند.

عبیدالله یک تن دیگر ازباشندگان شهر کابل که برادر اش درمکتب خصوصی رامین  در کابل درس میخواند میگوید که  مکاتب خصوصی به بهانه پرداخت کرایه ومصارف  دیگر در ایام زمستان ازشاگردان فیس میگیرند.

او ازگرفتن فیس گزاف مکاتب خصوصی نیز شاکی است اما میگوید که این کار به نحوی قابل تحمل میباشد اما گرفتن فیس زمستانی زمانیکه مکاتب رخصت میباشند غیر قابل تحمل میباشد.

نامبرده گفت که مکاتب خصوصی مواد درسی ولوازم دیگررانسبت به بازار، برای شاگردان قیمت تر عرضه میکنند  درحالیکه کیفیت اش نیز نسبت به بازار پایین میباشد.

عبدالمطلب یکی ازشا گردان لیسه کاردان میگوید ، با آنکه اندازه فیس ماهوار افزایش یافته اما مسولین مکاتب درحالیکه  شاگردان چهل روز درس خوانده اند، فیس سه ماهه را اخذ میدارند.

وی یاد آورشد که پدر  اش درایام سرد زمستان در روی سرک  کار میکرد وبا وجودی که آنان درخانه سرد زنده گی میکردند ولی پول فیس را می پرداختند.

پرداخت فیس مکاتب خصوصی درحالیکه برای  اولیای شاگردان خارج از توان است اما مسئولین این مکاتب میگویند که اخذ فیس حق قانونی آنان می باشد.

داکتر غلام حیدر وهاب مسول لیسه کاردان دراین مورد گفت:" سال تعلیمی مکاتب خصوصی دوازده ماه  میباشد که به گفته وی دولت رخصتی دارد ولی آنان ازاینکه کرایه تعمیر ومعاش استادان را پرداخت میکنند باید ازشاگردان درفصل زمستان فیس بگیرند."

وی گفت که مکاتب خصوصی از فیس اخذ شده مصارف کرایه تعمیر ،معاش استادان ومصارف دیگر شانرا تامین می نمایند.

وی  این شیوه را مطابق قانون  مکاتب خصوصی بین المللی دانست وگفت که درسطح بین المللی این شیوه معمول است .

او یاد آورشد که  اگر دنیای دیگر فیس نه ماهه  اخذ میکند آنان نیز تابع این قانون می باشند .

درهمین حال وزارت معارف با آنکه از رسیدن شکایت مردم دراین راستا به وزارت معارف سخن میگویند اما میگویند که تا کنون کاری را انجام نداده اند.

امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف میگوید که مکاتب در فصل زمستان رخصت میباشند وهیج مکتب خصوصی حق ندارد ازشاگردان فیس بگیرد و این کارشان غیر قانونی می باشد.

وی ازخانواده ها نیز خواست تا به خواست مکاتب درحصه پرداخت فیس زمستانی لبیک نگویند بلکه ازلحاظ قانونی شکایت شا نرا به وزارت معارف برسانند.

این مشکل در چند سال است که وجود دارد اما وزارت معارف میگوید که تازه در این ارتباط لایحه را آماده می نمایند

امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف دریک تماس تلیفونی به آژانس خبری روزگفت که این مشکل وجود دارداما وزات معارف درحال حاضر روی یک لایحه کار می نمایند تا به این مشکل رسیده گی شود

نامرده تصریح کرد که بعد ازترتیب این لایحه وزارت معارف تمامی مکاتب خصوصی را ازنزدیک نظارت خواهند کرد وبامکاتبی که این عمل را انجام میدهند برخورد قانونی صورت میگیرد.

اخذ فیس درایام زمستان تنهابه چند مکتب محدود  نمیشود بلکه  بطور تقریبی همه مکاتب این  چنین کار را انجام میدهند.

غلام سخی موسی موسس مکتب خصوصی بین المللی کابل گفت که آنان نیز از شاگردان در ایام زمستان فیس میگیرند .

وی میگوید که درسه ماه زمستان مکاتب فعال میباشد ومصارف برق، کرایه خانه، ،مصارف سوخت و معاشات استادان ازپرداخت فیس شاگردان تامین میشود .

آژانس خبری روز

رحیم ملکزی -4جوزا 1391

ادیت : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c