روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

زارعان ننگرهارهشدارکشت کوکناردرزمینهای شان را داده اند

درحالی که فصل کشت کوکناردرولایت Koknar_5ننگرهاردرحال فرا رسیدن است ،شماری اززارعان آن ولایت هشدارمیدهند درصورتیکه برای آنها کمک صورت نگیرد به کشت کوکنارخواهند پرداخت.

ولایت ننگرهار درشرق کشورازلحاظ کشت وزرع کوکناردرگذشته ازمناطق قابل عطف بوده که درطی 5 سال اخیرکشت وتولید کوکنار درآنجاکاهش پیداکرده است.

 

اما باشنده گان آن ولایت مدعی اند که دولت کمک های وعده شده مثل تخم های اصلاح شده،کودکیمیاوی وسایروعده های داده شده را عملی نکرده است.

 

تاج محمد یکتن اززارعین منطقهء پیره خیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهارمیگوید که دولت وعده کرده بود که یک بند آب دردامنهء سپین غربرای آنها اعمارمیکند اما به گفته او تاهنوزهیچ اقدامی دراین راستا صورت نگرفته است.  

وی به آژانس خبری روزگفت که :((گل آغا شیرزی والی ننگرهار سال گذشته به ولسوالی خوگیانی آمده بود وبه مردم وعده داد که درمنطقهء تنگی وزیر یک بند آب اعمارمیکند ولی تاهنوزهیچ کاری انجام نشده.))

موصوف اذعان داشت درصورتیکه این بند اعمارمیگردید ومشکل مردم ازلحاظ کمبود آب مرفوع می شد مردم هیچگاهی به کشت کوکنارنمی پرداختند.

ازسوی دیگردگروال میرزمان یکتن ازبزرگان قومی ولسوالی خوگیانی به این باور است که مردم آن ولسوالی به نسبت مشکلات اقتصادی وعدم توجه دولت به مشکلات زارعان ؛ ممکن است درزمینهای شان کوکنارکشت نمایند. 

دگروال میرزمان کمک های ارایه شده را بسنده ندانسته میگوید که مقادیری کودکیمیاوی وتخم های اصلاح شده که برای دهاقین داده می شود درفی قریه یک بوری کود ویک بوری تخم اصلاح شدهء گندم که برای هرنفردهقان یک کیلو هم نمی رسد بناً مرفوع کننده مشکلات دهاقین نمی باشد.

این متنفذقومی اضافه میکند که وی نیز به اساس وعده های دولت به مردم خود تعهد می سپارد ولی بعداً هیچ چیزی عملی نمیگردد فلهذا بیشترازاین نمیتواند مردم خودرا فریب دهد ودولت را همکاری نماید. 

همین گونه ملک جلال یکتن ازباشنده گان ولسوالی بتی کوت میگوید که مردم این ولسوالی از5 سال بدینسو درزمین های شان کوکنارکشت نکرده اند اما گفت که ممکن است شماری اززارعان درسال جاری دوباره به کشت کوکناربپردازند.

به باور وی زمانیکه فصل کشت کوکنارفرا می رسد والی ننگرهاروبرخی ازمسوولان ازمرکز بازارعان وبزرگان قومی وعده های کمک را میدهند اما وعده ها هیچگاه جامهء عمل نپوشیده است.

.

موصوف خاطرنشان ساخت که توزیع تخم های اصلاح شده وکودکیمیاوی مشکل اساسی آنها رامرفوع کرده نمیتواند، بلکه دولت باید درقسمت راه اندازی پروژه های زیربنائی وفراهم کردن زمینه کاربرای مردم توجه مبذول بدارد.

شماری ازمردم ولسوالی های ننگرهار ،بی کاری، ادامه جنگ، نبود منابع آبی برای آبیاری زمین های زراعتی ودست داشتن مسوولان محلی درقاچاق مواد مخدررا یکی ازعلت های دوباره رجوع کردن زارعان به کشت کوکنارمیدانند.

سرمست خان باشنده ولسوالی نازیان میگوید که پس از شش سال زارعان این ولسوالی تصمیم گرفته اند تایکباردیگردرزمین های شان کوکنارکشت نمایند.

اوافزود که درقسمت اعماربندهای آب وایجاد منابع آبی بادهاقین کمک صورت نگرفته که این کار زارعان را وادار به کشت کوکنارکرده است بخاطریکه کوکنار هم آب کم ضرورت دارد وهم مفاد بیشتر دارد.

به گفتهء سرمست خان قاچاقبران مواد مخدردرمناطق آنها جهت تشویق زارعان به کشت کوکنار پیش ازپیش به دهاقین پول می پردازند.

ازسوی دیگر احمدضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که کشت مواد مخدردراین ولایت به نسبت عوامل مختلف افزایش یافته است .

اما اواذعان کرد که مسوولان محلی درتلاش اند تازارعان را به کشت حلال تشویق نمایند ومانع کشت کوکنارگردند.  

موصوف اضافه میکند که درآینده نزدیک به اشتراک والی،بزرگان قومی وزارعان این ولایت نشست بزرگ برگزارخواهد شد که درآن نشست ازدهاقین خواسته خواهد شد تاازکشت مواد مخدردرزمین های شان جلوگیری نمایند. 

اوتصریح نمود که گل آغاشیرزی والی ننگرهار مشکلات مردم آن ولایت رابا رئیس جمهورنیزدرمیان گذاشته که رئیس جمهوربه منظورتشویق دهاقین وجلوگیری ازکشت کوکناروعده تطبیق 33 پروژه عمرانی را داده که کار آن درآینده نزدیک آغازخواهد شد.

ازافزایش کشت کوکناردرولایت ننگرهاردرحالی خبرداده می شود که اخیراً قانون ویژهء مبارزه بامواد مخدربه نشررسیده که درآن تذکررفته است که باقاچاقبران وزارعین مواد مخدربرخورد جدی صورت میگیرد ومجازات سنگینی درنظرگرفته شده است.

آژانس خبری روز

سیدمعروف سادات

ننگرهار-25 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c