روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

استفاده ازمواد مخدرومشروبات الکولی حرام است

دین مقدس اسلام ،مسلمانان را ازاستعمال مواد مخAddicts_Herowin_Injuctionدرومشروبات الکولی منع نموده واستفاده آنها را برای مسلمانان حرام قرارداده است.

علمای دینی نیز استفاده مواد مخدرومشروبات الکولی را درجامعه اسلامی حرام پنداشته میگویند که افراد معتاد به مواد  مخدربخوبی نمیتوانند مسوولیت های دینی شان را انجام دهند.

آنها به این باور هستند که انسانهای معتاد به مواد مخدرومشروبات الکولی فقط وفقط درفکردودکردن وزرق کردن مواد مخدرونوشیدن شراب هستند وهیچگاه درفکرپیشرفت وترقی خود،فامیل وجامعه انسانی نیستند بلکه برعکس اینچنین افراد باردوش فامیل وجامعه میباشند.

 

درعین حال معتادین مواد مخدرنیزباابرازندامت ازعمل شان ،گفته های علمای دینی را پذیرفته اذعان میدارند که انسان معتاد نه تنها که مرتکب گناه می شوند بل توانائی جسمی شان را نیزازدست میدهند که دراین صورت آنها باردوش فامیل وجامعه می شوند.

وحیدالله یکتن ازمعتادین مواد مخدردرولایت بغلان به آژانس خبری روزگفت که از6 سال بدینسو درایران متعاد به مواد مخدر شده است .

وی درحالیکه  دریک خرابهء شهرپلخمری مصروف دود کردن هروئین بود اذعان داشت ، اززمانیکه معتاد به این مواد کشنده شده است نه تنها که ازخانه وفامیل دور شده است بلکه ازعبادت الله بخصوص ازگرفتن ماه رمضان که فعلاً درآن قراردارد بازمانده است.

موصوف افزودکه:((من پیش ازمتعاد شدن حتی یک سگریت هم نمی کشدم وپنج وقت نمازم را درجماعت ادا میکدم وهمیشه تلاوت قرآن داشتم اما فعلاً به علت معتاد شدن به مواد مخدرکاملاً ازجاده انسانیت برآمدیم.))

درهمین حال داکترهمایون مؤظف درشفاخانهء پلخمری میگوید که آنها امکانات تداوی افراد معتادبه موادمخدردرآن شفاخانه را ندارند اما یکتعداد ازمعتادین که بعضاً دچارمجروحیت های سطحی می شوند ،غرض پانسمان به آنها مراجعه می نمایند.

ازسوی دیگرداکترخلیل نرمگوی کارشناس صحی دربغلان میگوید که افراد معتاد چون شعورشان را ازدست میدهند ؛ قادربه انجام احکام وفرایض الله نیستند.

وی عامل اصلی معتاد شدن جوانان را بیکاری وتلاش قاچاقبران مواد مخدربخاطربدست آوردن منفعت ازجوانان

عنوان کرد.

رویهمرفته مولوی سبحان الله رئیس شورای اخوت اسلامی دربغلان استفاده مواد مخدرومشروبات الکولی را ازدیدگاه شریعت اسلامی برای مسلمانان حرام دانسته میگوید افراد متعاد ازجادهء انسانیت واسلامیت بیرون می شوند.

وی افزود که افراد معتاد به مخدرات وشراب مؤمن کامل محسوب نمیگردند چراکه به باور وی این چنین افراد پابند به احکام واعتقادات اسلامی نمی باشند.

این عالم دین ازحکومت میخواهد تا به منظورجلوگیری از معتاد شدن جوانان به مواد مخدر ، مانع کشت ، تولید  وقاچاق موادمخدر درکشورگردد ودرپهلوی آن مراکزتداوی معتادین مواد مخدررا نیزایجاد نماید تاجلوگسترش آن گرفته شود.

این درحالیست که به باورمسوولان وزارت مبارزه بامواد مخدر، بیش ازیک میلیون نفردرافغانستان معتاد به مواد مخدرمیباشند که آنها صرف توانائی درمان یک درصد آنان را دارند.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان-15 اسد

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c