روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

نگاهی به وضعیت جوانان در کشور

در حالیکه  جوانان قشرعظیمی ازجامعه را تشکYouthیل می دهند اما به باور کارشناسان ازاین تعداد در صدی کمی نقش فعال در کشور دارند.

به گزارش آژانس خبری روز ؛  رییس جمهورکرزی امروز درگرد همایی کنفرانس ملی جوانان  که در کابل راه اندازی شده بود ، این قشررا بازوی توانمند افغانستان درعرصه بازسازی ودولت سازی عنوان کرد.

رییس جمهوری کشور ؛ نقش وحضورفعال جوانان را درجامعه سازنده خواند.

وی با اشاره به انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به افغانها ؛ توفیق دراین عرصه را منوط به ایستادگی وغیرت ورزی جوانان دانست وگفت:« جوانان نقش بارزی را دراین عرصه بازی می کنند».

رییس جمهورتاکید کرد  که جوانان با تحصیل وممارست درراه علم می توانند که افغانستان را به کشوری آباد وسربلند تبدیل کنند.

اویکباردیگرحکومت را حامی جوانان خوانده افزود: ((  ما می خواهیم که کشور مان به واسطه نسلی به پویایی برسد که توانایی واستعداد هرکاری را دارند. ))

این گفته ها  ازسوی رییس جمهوردرحالی مطرح می گردد که گفته میشود کمتراز40 درصد جوانان کشوردرشرایط فعلی از مزایای شغل مناسب برخورداربوده ومابقی یا بیکارهستند ویا به کارهای کاذب مصروف می باشند.

یافته های  سازمان جهانی کارنشان میدهد که بیش از45 درصد جوانان افغان برای یافتن کاری با درآمد مناسب به کشورهای بیرونی پناهنده می شوند.

داکترفهیم راغب مسئول یکی ازتشکل های جوانان درکابل موسوم به «ماندگار» می گوید؛ افغانستان بحران زده نیرویی را برای به پا خواستن نیازدارد که تنها دروجود جوانان نهفته است.

وی به آژانس خبری روز گفت :« جوان اندیشه وابتکارنو دارد انرژی وتوانایی دارد قدرت تفکرخالصانه ومعصومانه دارد درست تمام چیزهایی را که در پیشرفت  جامعه خود بدان نیازمندیم ».

داکترفهیم ؛  کاستی های ساختار دولت فعلی را ناشی ازعدم حضور جوانان فعال وتحصیل کرده درکادردولت می داند.

اومی گوید: (( ما جوانانی را سراغ داریم که درکادرهای مختلف دولت مشغول خدمت هستند اما این با ظرفیت فعلی هیچگونه تطابقی ندارد. ))

این فعال درامورجوانان تصریح می کند؛ متاسفانه باتوجه به ظرفیت فعلی کسانی هنوزهستند که با وجود داشتن لیاقت وتوانایی نادیده گرفته می شوند.

وی ازدولت می خواهد که با ایجاد گزینشهایی عادلانه، ازجوانان توانمند ومستعد درکادردولت استفاده کنند وتلاش ورزند ضابطه ها را بررابطه ها حاکم نمایند.

نیازاحمد دانشجوی سال چهارم پوهنتون کابل ؛ جوانان را پایه اصلی پیشرفت کشورعنوان می دارد.

او می گوید؛ درسایرکشورها دولتها همواره بهترین موقعیت را برای رشد وباروری استعداد های جوانان مساعد می سازند.

باید خاطرنشان ساخت که بیش از68 درصد کل جمعیت افغانستان را جوانانی بین سنین 18 تا 40 سال تشکیل می دهند که کمتراز5 درصد آنان دارای سواد به سطح لیسه می باشند.

خبرگزاری روز

الیاس کاتب

کابل - 28 جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c