روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

میزان آلوده گی محیط زیست در کشور نگران کننده است

در حالیکه مسوولان اداره ملي محيط زيسenviorment_1ت  ، ميزان آلوده گی هوا در شهر كابل را نگران کننده میخوانند ، کارشناسان امور ازبروز بحران غیرقابل کنترول ناشی از آلوده گی هوا در سطح کشور هشدار میدهند.

به گزارش آژانس حبری روز ؛ آگاهان محیط زیست به این باور اند که  محیط زیست نه تنها در کابل  در شهرهای بزرگ کشور نیز به دلیل آلودگی هوا به شدت آسیب دیده است.

مقامهای صحی می گویند که آلودگی محیط زیست تنها در شهر کابل سالانه باعث مرگ بیش از سه هزار نفر می شود.

با این وجود ؛ مسوولان اداره محیط زیست میگویند که آلوده گی هوا در کابل به حدی رسيده است كه تا 5 سال آينده زندگی در اين شهر دشوار خواهد بود . 

 

مصطفی ظاهر رییس اداره محیط زیست ؛ ميزان آلوده گی هوای شهر كابل را بحرانی توصيف نموده ، هشدار میدهد که خطرات زيست محيطی ؛ باشنده گان پایتخت و شماری از ولایات را سخت تهديد میکند. 

به گفته آقای ظاهر ؛ معضله آلودگی هوا ازسالها پيش وجود داشته است اما وضعيت کنونی محيط زيست كشوربخصوص شهركابل ايجاب توجه جدی دولت،مردم وجامعه جهانی را ميكند. 

آگاهان درامورمحیط زیست نیز  براین باورند که معضله محيط زيست در کنار مشکلات امنیتی مستلزم توجه جدی دولت و نهاد های وابسته به حراست وحفاظت از محیط زیست میباشد.

به باور این نظریه پردازان ؛  به اثرآلودگي هوا ، آب ، و محیط ،  سالانه هزارها نفربه امراض مختلف دچارشده وزندگی شان درمعرض خطرقرارميگيرد. 

آنان هشدار میدهند که اگرارگانهای مربوطه راهکاری عملی وزود هنگام را اتخاذ نکنند به زودی افغانستان دچار بحرانی خواهد شد که غیرقابل کنترول خواهد بود.

در حالی که اداره ملی حفاظت از محیط زیست پیوسته از تلاش های این اداره در راستای کاهش آلوده گی هوا در کشور سخن می زند اما برخی ها به این باور اند که این کوشش ها چندان موثر نبوده است.

در ادامه تلاش ها به هدف کاهش آلوده گی هوا در افغانستان، قرار است ماشینی به کشور وارد گردد که قادر به معلوم ساختن عوامل اساسی آلوده گی هوا است.

پوهنمل نثاراحمد کوهستانی رییس حمایت ازمحیط زیست می گوید:«اگرما در عمل گامهای جدی برنداریم درآینده ای نزدیک شاهد بحران محیط زیستی خواهیم بود.))

او علاوه میکند ؛ ایجاد یک سیستم سازنده وقوی برای کاهش آلوده گی هوا وسر انجام مهار آن ضروری میباشد.

وی تصریح میکند ؛ معمولا ٌ راهکارهای بیرون رفت از این معضل درسیمینارها مطرح میگردد در حالیکه نیاز است  ؛ این طرح ها و پیشنهاد ها از سوی یک ارگان قوی در همآهنگی و تشریک مساعی سایر نهاد های وابسته به محیط زیست در عمل پیاده گردد.

به باور وی ؛ جلوگیری ازتخریب جنگلها، غرس نهال برای جلوگیری ازفرسایش خاک، جمع آوری به وقت زباله ها ازسطح شهروایجاد یک میکانیزم جهت ارتقای فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست بین مردم، ازجمله مسایلی است که به جلوگیری ازاین بحران کمک خواهد کرد.

این درحالی است که انجنیر محمد یونس نواندیش شاروال کابل اذعان میدارد که توانایی این اداره برای جمع آوری کثافات و گسترش فضای سبز ناکافی است.

به گفته وی ؛  شاروالی کابل تنها میتواند 40 درصد از مجموع کثافات تولید شده در سطح شهر کابل را جمعآوری و به محلات دور تر از شهر انتقال دهد.

نواندیش ؛ عدم رعایت فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست از سوی شهروندان کشوررا نیزاز چالش های عمده فرا روی این نهاد خدماتی عنوان میکند.

افزایش جمعیت در شهرها، تراکم وسایط نقلیه، نبود امکانات برای محو کثافات، استفاده از مواد دودزا در کارخانه ها، نانوایی ها و کوره های خشت پزی ، عدم آگاهی مردم در حفاظت از محیط زیست و کاهش مناطق سبز از عوامل عمده آلودگی محیط زیست در کشور عنوان میگردد.

انبار کثافت درکوچه ها ، شهرها، واطراف جویبارها، بدرفتهای غیر فنی، حفرچاه ها در فاصله های  نزدیک به بدرفتها و نبود کانالیزاسیون از عوامل دیگر آلوده گی محیط تلقی میگردد.

خبرگزاری روز

الیاس کاتب

کابل - 15 جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c