روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

عدم توجه دولت واحتمال بروزناامنی هادربامیان

نماینده گان مردم در شورای ولایتی بامیان دولت را به علت بیBamiyan_Afghansitan توجهی دربخش بازسازی وانکشاف این ولایت مقصرمیدانند.

آنها میگویند که امنیت موجود دربامیان وصلح دوستی مردم این ولایت سبب شده است که دولت مرکزی درقسمت بازسازی وانکشاف این ولایت کوچکترین اقدامی نکند.

 جواد ضحاک رئیس شورای ولایتی بامیان به آژانس خبری روز گفت، مردم بامیان، مردم متمدن و صلح دوست هستند و نمی خواهند ولایت شان مثل بعضی ولایات ،ناامن باشد اما اومیگوید که صلح دوستی وانعطاف پذیری مردم بامیان نباید سبب عقب مانی آنها درعرصه بازسازی گردد.

آقای ضحاک هشدارمیدهد درصورتیکه مردم بامیان احساس کنند که حکومت مرکزی باآنها برخورد غیرعادلانه میکند دور ازامکان نخواهد بود که ولایت بامیان نیزازلحاظ امیتی دچارمشکل شده که ضررآن به تمام ولایات کشورسرایت خواهد کرد.

در همین حال محمد صادق علی یار، آگاه سیاسی در بامیان بر این باور است که در کنار دو عامل قوم گرایانه دولت مرکزی و کم توجهی نمایندگان بامیان در پارلمان ، امنیت موجود در این ولایت نیز یکی از عوامل اصلی در محرومیت نگهداشتن بامیان به شمارمی رود.

او می گوید که دولت افغانستان حالت باج دهی و امتیاز دهی به ناراضیان را در پیش گرفته است و به هر میزانی که توقع ناراضیان افزایش می یابد دولت هم در تلاش است تا به همان میزان به امتیازات آنان بیفزاید، تا آنان را راضی نگهدارد.

به عقیدهء وی  چون در بامیان هیچ صدای مخالفتی ویا هیچ عمل نظامی که مخل امنیت باشد صورت نمی گیرد، دولت مرکزی نسبت به بامیان بابی توجهی مینگرد.

وی هشدار می دهد که ممکن است یکی از پیامد های منفی بی توجهی دولت به بامیان، باعث نا امن شدن بامیان گردد.

به گفتهء او عدم همکاری مردم با نیروهای امنیتی میتواند زمنیه را برای نفوذ عناصرتخریب کاردراین ولایت مساعد سازد وباعث ازبین رفتن امنیت موجود دراین ولایت گردد.

در عین حال اسماعیل ذکی مسئوول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان به آژانس خبری روز گفت: موجودیت امنیت دربامیان عامل بی توجهی دولت نسبت به این ولایت نیست، بلکه رسوبات قبیلوی در حاکمیت،دیدگاه قبیلوی حاکمان و تبعیضات نژادی عواملی است که بامیان ازامتیازات محروم مانده است.

آقای ذکی تصریح داشت، در صورتیکه بامیان نا امن گردد بهانه ای به دست حاکمان می افتد تا پروژه های کوچکی که برای بامیان تدارک دیده شده نیز لغو گردد.

وی دولت را مکلف به تاًمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در کشور دانسته و در محرومیت نگهداشتن بامیان را باعث ایجاد پیامد های منفی عنوان کرد.

او در ادامهء سخنانش افزودکه یکی از بارزترین پیامد های ناگوار  آن ممکن است باعث ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت گردیده و اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش یابد.

از سویی هم عده ای از مردم بامیان نیز بر این عقیده هستند که فقط امنیت بامیان باعث عقب ماندگی و محرومیت این ولایت شده است.

غلام سرور یکی از دکانداران بازار بامیان به آژانس خبری روز گفت، آنگونه توجهی که به ولایات ناامن کشورصورت میگیرد به ولایت بامیان صورت نگرفته است .

او از دولت مرکزی خواست که مردم بامیان را نیز همانند  مردم سایر ولایات افغانستان مورد توجه قراردهند وبرخورد  یکنواخت باآنها صورت بگیرد.

این در حالی است که برخی از آگاهان ادامه  بی توجهی دولت را دربخش بازسازی و انکشاف بامیان، دارای پیامدهای منفی چون افزایش نارضایتی مردم از دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به حکومت و ایجاد ناامنی دربامیان میخوانند.

آژانس خبری روز

محمدزمان احمدی

بامیان12 جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c