روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

حامدکرزی جهت اشتراک دراجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویارک گردید

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهراHamid_karzai_17مروزدرراس یک هیئت عالی رتبه دولتی جهت اشتراک درشصت وهفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد،عازم نیویارک گردید.

درخبرنامۀ ریاست جمهوری که به آژانس خبری روزمواصلت کرده، آمده است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد ازظهر روزسه شنبه درشصت وهفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایراد بیانیه خواهد پرداخت ودیدگاه افغانستان را درآن مجمع بیان خواهد کرد.

منبع افزوده است که قراراست حامد کرزی درجریان این سفربه روزچهارشنبه طی یک نشست سه جانبه باسران بریتانیا وپاکستان دیدارنماید؛ دراین دیدار درمورد همکاری های مشترک میان سه کشورومبارزه باتروریزم صحبت خواهد شد.

گفتنی است که رئیس جمهوررا دراین سفر،داکترزلمی رسول وزیرامورخارجه،داکتررنگین دادفرسپنتا مشاورامنیت ملی ،خانم حمیرا لودین اعتمادی معاون ریاست دفترمقام عالی ریاست جمهوری وایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور، همراهی میکنند.

آژانس خبری روز

کابل-2 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c